Dokumenter til lån i erhvervsejendom

Dokumenter, der skal anvendes i forbindelse med lån i erhvervsejendom

Årsregnskab
Anparts- og aktieselskaber skal levere seneste årsregnskab samt eventuelle kvartalsregnskaber/halvårsregnskab.Drifts- og likviditetsbudget

Terminskvitteringer
Af terminskvitteringen fremgår tidspunkt for betaling af termin samt restgældens størrelse.Ejendommens skattebillet
Oversigt over skatter og afgifter m.m. af fast ejendom, der skal betales i to rater (januar og juli måned).

BBR-ejermeddelelse
Dokument fra Bygnings- og Boligregistret, hvor oplysninger om ejendommen er samlet f eks opførelsesår, antal m2, ejerforhold, matrikel nr. og adresse.

Ejendommens brandforsikringspolice
Det er lovpligtigt at brandforsikring ejendomme i Danmark. Udover at dække skader ved brand dækker forsikringen som regel også lækager fra skjulte rør, ledninger, kloak, råd og svamp m.m.

Skøde på ejendommen
Skødet skal anvendes i forbindelse med tinglysning af nye lån og ved en eventuel indfrielse af gamle lån i ejendommen.

Kopi af evt. lejekontrakter

Kopi af pantebreve, der ønskes indfriet
Af pantebrevet fremgår indfrielsesvilkårene.

Indfrielsesfuldmagt
Anvendes i tilfælde af, at De ønsker gæld indfriet i forbindelse med ny låneoptagelse.

Vi udarbejder en fuldmagt der bemyndiger Vexa Finans til at indhente oplysninger om restgældens størrelse på den gæld som ønskes indfriet samt modtage og kvittere for modtagelse af indløste pantebreve og/eller andre gældsbreve.